Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

POLITIKAT

A.E.DISTRIBUTION qe merret me biznesin e Tregtimit dhe shpërndarjes së pajisjeve elektrike dhe elektronike si dhe ofrimin e shërbimit pas shitjes. Zbatimi i projekteve te energjisë dhe telekomunikacionit dhe të projektimit dhe zbatimit të punëve civile,është e angazhuar ndaj kënaqësisë sëklientit, udhëhequr nga parimet e Kujdesit te Përgjegjshëm dhe përmirësimin në vazhdimësi te performancës së Sistemit të Integruar të Menaxhimit.

A.E.DISTRIBUTION ka si qëllim të përgjithshëm që të:

 • Të ofrojë produktet dhe shërbimet më të mira të mundshme;
 • Arrijë nivelin më të lartë të plotësimit të nevojave të klientit dhe gjithashtu të kontribuojë në evolucionin, efikasitetin dhe produktivitetin e klientëve tanë
 • Përdorë të dhënat për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona nëpërmjet informacionit më të mirë. Ne do ta bëjmë këtë duke ofruar shërbime cilësore që kryhen në kohë, pa defekte dhe brenda buxhetit;
 • Krijojë dhe ruajë pozitën tonë si një "partner i besuar” për klientët potencial dhe autoriteteve që i nevojitet akses në të dhënat e A.E.DISTRIBUTION;
 • Sigurojë që të gjitha produktet dhe shërbimet tona të jenë të standardeve të larta, etike dhe teknike;
 • Garantojë nivelin më të lartë të cilësisë, eficencës sëenergjisë, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve dhe aktiviteteve të kryera në organizatën tone

Për të arritur këtë, A.E.DISTRIBUTION është e angazhuar për:

 • Qasjen ndaj procesit për krijimin e sistemeve analitike nëpërmjet regjistrimeve.
 • Rrënjosjen e Sistemit të Integruar të Menaxhimit në kulturën A.E.DISTRIBUTION dhe praktikat e përditshme, si një angazhim afat-gjatë për cilësisë, përmirësimin e vazhdueshëm, dhe plotësimit të nevojave të klientëve;
 • Të kuptuarit dhe të vepruarit në përputhje me kërkesat përkatëse statutore, ligjore dhe kërkesat rregullatore në lidhje me mjedisit tonë të punës në të cilën ne bëjmë pjesë;
 • Ruajtja e burimeve natyrore dhe në mënyrë të veçantë energjinë, ujin, lëndëve të para dhe të promovojë zhvillimin e ambienteve të gjelbra;
 • Inkorporuar teknologjitë më të përshtatshme dhe metoda për përmirësimin e cilësisë, efikasitetit të energjisë dhe parandalimin e shkeljeve të sigurisë së informacionit;
 •  Parashikimin e ndryshimeve të ardhshme, vlerësimin e rreziqeve dhe marrjen e masave për të zhdukur, pakësuar ose kontrolluar rreziqet e sigurisë së informacionit;
 • Të siguruar që rreziqet për organizatën janë të monitoruara dhe të rishikuara;
 • Të siguruar që kontrollet e sigurisë së informacionit janë të përshtatshme. 
 • Të siguruar që disponueshmëria e informacionit dhe të gjitha burimet e nevojshme për të arritur objektivat dhe qëllimet.
 • Të qenë në përputhje me procedurat e vetë disiplinës në punë dhe të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre;
 • Të nxitur e përdorimit të energjisë së rinovueshme, ku është e mundur;
 • Të forcuar i ndërgjegjësimit, aftësitë dhe kompetencat e punonjësve dhe kontraktorëve dhe të nxisë dialog me shitësit, klientët dhe komunitetin;
 • Të shqyrtuar periodikisht mjaftueshmërinë, përshtatshmërinë dhe efektivitetin e Sistemeve të Integruara të Menaxhimit;

Ne do t'ua komunikojë këtë politikë të gjithë personelit që punon me ose në emër të A.E.DISTRIBUTION dhe të palëve të interesuara në fjalë. Sistemi I Integruar I Menaxhimit të rishikohet në Mbledhjen e rishikimit të Menaxhimit për të siguruar se është ende efektiv dhe i zbatueshëm për organizatën me qëllim të promovimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm.