Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

Telekomunikacionit, IT, Sigurisë dhe Elektronike:
 •  Kontraktori i Ministrisë së Brendshme për: furnizimin dhe instalimin e sistemit për kontrollin operacional në distancë përmes shenjave të gishtërinjve (duke përfshirë hardware dhe software) dhe lidhjen e qëndrës së të dhënave në Tiranë me pikat kufitare.
 • Kontraktori i ANTA (Agjencisë Kombëtare Shqiptare për Trafikut Ajror) për furnizimin dhe instalimin e Software Afterm Brifing dhe pajisjeve të komunikimit elektronik.
 •  Kontraktori i ANTA (Agjencisë Kombëtare Shqiptare për Trafikut Ajror) me furnizim për pajisje të komunikimit.
 •  Kontraktori i Ministrisë së Brendshme për: furnizimin dhe instalimin e sistemit për ilustrimin e rezultateve të  ekzamiminimit të kriminalistikës duke i krahasuar me bazën e të dhënave të policisë.
 •  Kontraktori i Drejtorisë së stacioneve të transmetimit RTV , Tiranë, për furnizimin dhe instalimin e pajisjeve elektronike të nevojshme për transmetimet RTV.
 •  Kontraktori i Ministrisë së Brendshme për furnizimin dhe instalimin e pajisjeve për Institutin e Policisë Shkencore.
 • Kontraktori i Komandës së Forcave Ajrore për furnizimin dhe instalimin e materialeve të lokalizimit.
 •  Kontraktori i Ministrisë së Mbrojtjes për furnizimin dhe instalimin e komunikimit dhe të pajisjeve kompjuterike dhe ndërtimi i rrjetit kompjuterik në një bazë ushtarake.
 •  Kontraktori i Albcontrol sh.a. për krijimin e laboratorit teknik për testimin e pajisjeve
 •  Kontraktori i Albcontrol sh.a. për mirëmbajtjen dhe blerjen e pjesëve të këmbimit për sistemin për monitorimin e largët në Malin e Krujës.
 • Kontraktori i Albcontrol sh.a. për përmirësimin e monitorimit të largët të stacioneve të Porto Palermos.
 •  Kontraktori i Albcontrol sh.a. për blerjen dhe instalimin e sistemit të monitorimit , të kontrollit dhe vizualizimit në cilësi HD, të informacioneve imazheve të qendrës së kontrollit
 • Kontraktori i sha OSHEE për Investime për blerjen e pajisjeve për monitorimin, konfigurimin dhe komandën e konsumit, statusin dhe bilancin e energjisë së kabinave, daljeve dhe nënstacioneve dhe për printimin e raporteve përkatëse
 • Kontraktori i OSHEE sha për blerjen e matësave elektrikë për Operatorin e Shpërndarjes të energjisë shqiptare (sha OSHEE)
Në fushën e Energjiksë dhe Elektrike:
 •  Kontraktori i KESH sh.a ( Koorporata Elektro-Energjitike Shqiptare) për montimin e Kutive Elektrike Kolektive (përfshirë metra të energjisë elektrike) në Tiranë, Durrës, Fier, Korçë, Berat.
 • Kontraktori i KESH sh.a Fierit për montimin  e Kutive Elektrike Individuale (përfshirë matësat e energjisë elektrike) në Fier.
 •  Nënkontraktori i FLAST Sh.p.k. për montimin e Kutive Elektrike Kolektive në Bisabu, Fier.
 •  Kontraktori KESH sh.a. të për "Forcimi i automatizimit të furnizimit me energji elektrike të objekteve Qeveritare".
 • Kontraktor në montimin e Kutive Individuale Elektrike (përfshirë matësat e energjisë elektrike) në Berat
 •  Kontraktor në montimin e Kutive Individuale (përfshirë matësat e energjisë elektrike) në Tiranë.
 • Kontraktor në montimin e Kutive Elektrike Individuale (përfshirë matësat e energjisë elektrike) në Shkodër.
 •  Kontraktori KESH sh.a. të për furnizim, riparimin dhe mirëmbajtjen e Linjave të Tensionit të Lartë.
 •  Kontraktori i OST sh.a. (Operatori i Sistemit të Transmisionit) për furnizim me kabllot e kontrollit, duke përfshirë aksesorët përkatës dhe shërbimet për lidhjen e MINICASKADE me pajisje të S / stacione, 200 kV Elbasan 1 400 kV Elbasan 2, 400 kV Zemblak, 220 Tirana kV 1 kV Vau i Dejës 220, 220 Komanit kV, 220 kV Fierzë dhe qendrën e shpërndarjes.
 •  Kontraktori KESH sh.a. në Durrës, Berat, Tiranë, Shkodër për furnizim me materiale elektrike.
 •  Kontraktori KESH sh.a. në Shkodër për instalimin e matësave të energjisë elektrike me tension të ulët me sistemin konduktor ABC.
 • Kontraktori i OSHEE sha për nënstacionin e ri 110/35/10 kV në Çorovodëme energji të instaluar  25 MVA.
 •  Kontraktori i sha OSHEE për zhvillimin e kontrollit për monitorimin e nënstacionit të ri 110/35/10 kV në Çorovodë.
 •  Kontraktori i OSHEE Sha  për Linjën 35kV për furnizimin e 35/20 kV të nënstacionit në Dhermi.
 •  Kontraktori i Albcontrol sh.a. për furnizim, montimin dhe instalimin për rikrijmin e infrastrukturës mekanike dhe elektrike të Malit Krujës.
 •  Kontraktori i Albcontrol sh.a. për furnizim dhe instalimin e 10 shtyllave në Malin e Krujës.

Punime civile: 

 • Kontraktuesi i Ministrisë së Mbrojtjes për Ndërtimin e fushës së helikopterit dhe rrugëve lidhëse.
7
26
3
333
33
12
123