Mund të na kontaktoni në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800-20-40

ÇERTIFIKIMET

Kompania AED i kushton mjaft rëndësi sigurisë së produkteve dhe garancise të shërbimeve. Si detyrim ndaj partnerëve dhe kritereve të tregut, AED përmbushi një tjetër mision tepër të vlefshëm, që konsiston në certifikimin e pajisjeve dhe sistemeve fiskale. Certifikata e parë, ISO 9001:2008 është marrë për Cilësinë, më 15 Dhjetor 2010, kurse Certifikatën e dytë, ISO 27001:2013 kompania AED e ka marrë për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit,më 16 Mars 2011.

Për të realizuar standartet kompania AED plotësoi të gjitha kriteret e kërkuara nga organizatat e njohura në fushën e certifikimit. Gjithashtu, kriteret për marrjen e certifikatave janë implementuar me kohë nga kompania, duke i bërë pjesë të procesit të saj të punes. Sakaq, në dhjetor të vitit 2011, pas një auditimi të plotë, AED rezultoi e suksesshme në zbatimin e Certifikatave ISO 9001:2008 dhe ISO 27001:2013, duke treguar korrektësi në realizimin e standardeve.

AED operon konform standareve ISO dhe i implementon ato: Standartin e Menaxhimit të Cilësisë , Standartin e Menaxhimit të Mjedisit ,Standartin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, Standartin e menaxhimit te Energjise, Standarti per sigurine ne trafikun rrugor ,Standart per menaxhimin e sistemeve te integruar. dhe ne Standartin e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë .

  • Certifikuar : ISO 9001:2008 Standartin  e Menaxhimit të Cilësisë.                                                            
  • Certifikuar : ISO 14001:2004 Standartin e Menaxhimit të Mjedisit.                                             
  • Certifikuar : ISO 18001:2007  Standartin e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë .             
  • Certifikuar : ISO 27001: 2013 Standartin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit.                 
  • Certifikuar : ISO 50001:2011 Standartin e menaxhimit te Energjise.                                               
  • Certifikuar : ISO 39001:2012 Standarti per sigurine ne trafikun rrugor.                                               
  • Certifikuar : ISO PAS 99:2012 Standart per menaxhimin e sistemeve  te integruar.       

Shkarko certifikatat:

ISO 99 -2012.pdf

ISO 14001-2004.pdf

ISO 9001-2008.pdf

ISO 18001-2007.pdf

ISO 27001-2013.pdf

ISO 39001-2012.pdf

ISO 50001-2011.pdf